STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNEGO

„FRONT SZTUKI”


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Artystyczne „FRONT SZTUKI” i jest dalej nazywane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz statutem Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie realizuje cele zgodnie z artykułem 4 (pkt. 3, 11 i 13) dotyczącym sfery zadań publicznych, zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4. Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Dochody z działalności Stowarzyszenia mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

6. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zatwierdzona.
7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 6

1. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym związkiem osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych i wartościowych faktów artystycznych, z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki, skupiającym twórców, krytyków i historyków sztuki, organizatorów działań i prezentacji artystycznych oraz inne osoby pragnące kształtować współczesne życie artystyczne.

§ 8

Stowarzyszenie jest społeczną reprezentacją swoich członków oraz osób wspierających. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 9

PODSTAWOWE CELE STOWARZYSZENIA:

1. Prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie rozwoju sztuki współczesnej.

2. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promowaniem idei i form kreacji oraz ekspresji artystycznej i kulturalnej.

3. Tworzenie w Warszawie aktywnego ośrodka i kreowanie środowiska artystycznego:

a) stanowiącego miejsce powstawania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy.

b) otwartego na różnorodne postawy twórcze

c) dokumentującego aktualne działania

d) współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą

e) promującego realizowanie działań artystycznych oraz wspieranie i inicjowanie działań młodych twórców

f) kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności

4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

§ 10

Cele będą realizowane poprzez:

1. Organizowanie działań artystycznych, wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki, plenerów, stworzenie ośrodka artystycznego, prowadzenie galerii.

2. Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmów, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców.

3. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, kraju i świecie.

4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie:

a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki

b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej

c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów

d) przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizację zamierzeń Stowarzyszenia

5. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcy niezależnie od ich miejsca zamieszkania.§ 12

Członkowstwo w Stowarzyszeniu może być zwyczajne, wspierające i honorowe.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje założenia programowe i postanowienia statutu Stowarzyszenia.

2. Przyznanie członkowstwa zwyczajnego następuje na wniosek jednego członka wprowadzającego, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, organizacja społeczna oraz organy administracji rządowej i samorządowej, które popierając cele Stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2. Członkowstwo honorowe przyznaje się na wniosek trzech członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania.

§ 16

Obowiązki członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia:

1. Zwyczajni członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :

a) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

b) Przestrzegania powszechnie uznanych zasad i norm etycznych.

c) Aktywnego udziału w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych i finansowych wynikających z postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

d) Ponoszenia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za proponowane i realizowane przez siebie w ramach Stowarzyszenia przedsięwzięcia.

e) Terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne Zebranie Członków, oraz ponoszenia dobrowolnych świadczeń.

f) Reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie z jego interesami.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

1. Prawa członka zwyczajnego obejmują:

a) bierne i czynne prawo wyborcze

b) uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosowania i zgłaszania wniosków

c) uczestniczenie w działalności programowej i gospodarczej Stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia

d) zrzeszanie w grupy, zespoły i inne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zamierzeń Stowarzyszenia


§ 18

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Skreślenia z listy członków w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego rocznego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami pomimo upomnień

b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

c) przegłosowania na Walnym Zebraniu Członków wniosku Komisji Rewizyjnej o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

3. Śmierci

4. W przypadku członka wspierającego, gdy utraci osobowość prawną

§ 19

Ustanie członkowstwa z przyczyn określonych w § 18 ust. 2 pkt. a, b, c następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków. Uchwała ta jest ostateczna.


ROZDZIAŁ III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 3 lata.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:

a) Zarządu

b) Komisji Rewizyjnej

c) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

9. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

10. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

11. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną liczba głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

12. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

13. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 członków Zarządu. W przypadku równowagi decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

14. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

15. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej. Jeśli potrzeba powołania większej ilości członków władz Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie programu i form działania, ustalenie regulaminów działania władz i struktur Stowarzyszenia.

3. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia.

4. Wybór w głosowaniu (spośród członków zwyczajnych) władz i organów kontrolnych Stowarzyszenia, w tym:

a) Prezesa

b) Czterech członków Zarządu

c) Trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej

5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

7. Zatwierdzanie do realizacji projektów przedsięwzięć programowych i gospodarczych.

8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej.

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

10. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

11. Podejmowanie innych ważnych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie trwania kadencji, a w szczególności:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

c) współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

d) organizacja działalności programowej Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie i opiniowanie na podstawie kryteriów merytorycznych i finansowych projektów przedsięwzięć artystycznych

e) wykonywanie uchwalonego budżetu, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

f) wybieranie ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza

g) wykonanie innych zadań określonych uchwałami Stowarzyszenia

h) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby i na pierwszym posiedzeniu tej Komisji dokonują one wyboru spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego władz, a w szczególności gospodarki finansowej

b) składanie na Walnych Zebraniach raz do roku sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

c) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

d) prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia

e) orzekanie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał władz i innych wykroczeń naruszających dobre imię Stowarzyszenia

f) rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

g) orzekanie kar organizacyjnych: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia

3. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmuje darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i papierów wartościowych.

5. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie

b) inne świadczenia członkowskie

c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna

d) dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizacji określonych programów

e) udziały w spółkach i innych jednostkach

§ 25

1. Wszelkie dokumenty pociągające ze sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątkowe Stowarzyszenia podpisują: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.


ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU ORAZ ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 26

Zmiana statutu:

1. Propozycje zmian statutu zgłasza Komisja Statutowa powołana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2. Projekt zmian statutu powinien zostać zgłoszony co najmniej jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków

3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia:

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale przeprowadzi postępowanie likwidacyjne.